เกี่ยวกับเพ็ทแอนด์มี > นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านภาษี

ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2567

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว) อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท เซ็นทรัลเพ็ทแอนด์มี จำกัดและบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท เรา หรือ ของเรา ) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้โดยตรงจากท่านซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ :

 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ระบุตัวตนเช่น ชื่อเต็ม ที่อยู่ ประเทศที่พำนัก วันเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานะทางการสมรส ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเทศที่มาของเอกสาร ข้อมูลการอพยพย้ายถิ่นฐาน ลายเซ็น อาชีพ การศึกษา สถานภาพการสมรส หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงินเช่น บัญชีธนาคาร บัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเดบิต/เครดิต เป็นต้น
 • ข้อมูลการซื้อขายและการใช้บริการเช่น ข้อมูลการซื้อหรือคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านเข้าร่วมการแข่งขัน การลุ้นรางวัล การชิงโชค แล้วแต่กรณี เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆไลน์ไอดี (LINE ID) Facebook ไอดี (Facebook ID) Twitter ไอดี (Twitter ID) Google ไอดี (Google ID) ชื่อผู้ประสานงานของบริษัท รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลเหล่านั้น แล้วแต่กรณี และ/หรือ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเช่น ชื่อตำแหน่ง ชื่อผู้ติดต่อของบริษัท วุฒิการศึกษา และคุณวุฒิ เป็นต้น
 1. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อออกใบกำกับภาษี รายการภาษีฉบับเต็ม รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเทียบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือบัญชีรายชื่ออื่นตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน
 • เพื่อระบุตัวตนและตอบสนองคำขอของท่าน
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของเรา
 • เพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาคุณภาพการให้บริการของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางสัญญากับท่านภายใต้สัญญาใดๆ ที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อดำเนินการใดตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว
 • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา และ/หรือ
 • เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เมื่อเรามีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่

 1. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

รายชื่อบริษัทในเครือของเราสามารถดูได้ ที่นี่

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วก่อนจะดำเนินการโอน

 1. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่เรามี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

 1. การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่

บริษัท เซ็นทรัลเพ็ทแอนด์มี จำกัด

– แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์
– 9/9 ชั้น 16 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
– โทร. 063 635 1950

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

– เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เซ็นทรัล กรุ๊ป เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
– dpo@central.co.th