วันที่ 23 พ.ค. ของทุกปี ถูกจัดให้เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day) เพื่อต้องการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เต่า… แล้วเต่าทะเลล่ะ? แม้ว่าเต่าจะเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาว แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าจำนวนปะชากรเต่ามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะ เต่าทะเล ที่ถูกจัดเป็นสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณเต่าทะเลลดลงนั้นมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ การกลืนกินขยะและพลาสติก รวมไปถึงการครอบครองโดยผิดกฎหมาย

อ่านต่อวันเต่าโลก